Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Síntesi Musical Expressiva

Title Síntesi Musical Expressiva
Publication Type Miscellaneous
Year of Publication 1996
Authors Herrera, P.
Abstract Genèricament podem entendre que l'expressivitat musical és tot allò que "aporta" l'intèrpret i que no estava especificat explícitament en la partitura (és a partir d'aquí que podem entendre el que vol dir veritablment "interpretar" una peça de música

Una manera ràpida de copsar en què consisteix l'expressivitat musical és fent una comparació amb el discurs verbal, en que un text consta d'elements més simples o frases que l'emissor pot emetre amb diferents "entonacions", pauses, ritmes, intensitats i ornamentacions, segons les seves intencions i l'efecte que vulgui provocar en el receptor. Tots aquests elements comunicatius no estàn especificats en el text per ell mateix sino que son inferits per l'emissor a partir de factors diversos (coneixement del mon, del tema del discurs, del context d'emissió, de l'estat de l'emissor i del receptor, de les condicions de la transmissió, etc...). Els elements expressius semblen, doncs, eines per a millorar l'efectivitat en la transmissió de significats.

Notes Content Based Retrieval