Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Expressivitat musical en un sintetitzador de veu cantada

Title Expressivitat musical en un sintetitzador de veu cantada
Publication Type Miscellaneous
Year of Publication 2000
Authors Ortolà, J.
Abstract En el disseny tradicional de sintetitzadors musicals no s’han aconseguit encara resultats que musicalment es puguin considerar òptims. Això creiem que és degut, entre altres coses, al fet que no s’ha tingut prou en compte la informació musical que dóna la partitura i, sobretot, la informació que aporta l’intèrpret quan toca el seu instrument. Aquest és un punt crucial en el disseny d’instruments amb molts recursos expressius, i entre ells la veu humana és potser el més ric. Proposarem un model d’expressió musical que ens ajudi a decidir quins són els controls bàsics que ha de tenir un sintetitzador de veu cantada i com ha d’interactuar l’usuari amb ells.