Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Desenvolupament d'un mòdul interactiu de visualització d'àudio en temps real

Title Desenvolupament d'un mòdul interactiu de visualització d'àudio en temps real
Publication Type Master Thesis
Year of Publication 2004
Authors Casasnovas, I.
preprint/postprint document files/publications/2128d5-PFC2004-Casasnovas.pdf
Abstract El projecte consisteix principalment en el disseny del mòdul de visualització d'un instrument musical electrònic, anomenat reacTable*. El projecte reacTable* s'està desenvolupant al Grup de Tecnologia Musical (MTG) de l'Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. En la resta del projecte es farà un estudi de les visualitzacions d'àudio.
La reacTable*, què està sent desenvolupada pel grup de sistemes interactius dirigit per Sergi Jordà, és un instrument musical electrònic amb interfície tangible i feedback sonor i visual. Aquest projecte es centra en el que seria el feedback visual de l'instrument. S'haurà de crear un mòdul que generi imatges en temps real que reflecteixin l'activitat del sistema a la vegada que contribueixin a la seva interactivitat. Per tant, es dissenyarà el que es pot anomenar una visualització d'àudio interactiva.
Tot això pel que fa a la implementació, però, evidentment, hi haurà una labor prèvia de documentació i investigació, on farem un repàs històric de les representacions gràfiques del so, tant en el domini computacional, com en l'era prèvia als computadors, i analitzarem la relació imatge/so; fins arribar a l'estat d'aquesta línea d'investigació avui dia, explorant la situació actual tant pel que fa als visualitzadors interactius com pels que no ho són.