Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

AGNULA A GNU Linux Audio Distribution

Title AGNULA A GNU Linux Audio Distribution
Publication Type Conference Paper
Year of Publication 2003
Authors Geiger, G. , Mora A. , Rubio X. , & Amatriain X.
Abstract En aquest document es presenta el projecte AGNULA , enmarcat dins la tasca del foment de programari lliure a nivell europeu. S’expliquen els seus objectius, promotors i les diferents distribucions que en formen part. Finalment, es fa un resum de les principals aplicacions incloses.
preprint/postprint document files/publications/jsl03-agnula.pdf